Ιστορικό

Διασφάλιση Ποιότητας

Τομείς εξειδίκευσης

Εταιρική Διακυβέρνηση

Οργανόγραμμα

Στρατηγική

Συνεργαζόμενες Εταιρείες

Εγκαταστάσεις

 

 
 

 

 

 

 
 

Εταιρικό προφίλ - Στρατηγική

Η εταιρεία στοχεύει στην:

  • Ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης στον κλάδο των μελετών και υπηρεσιών στην Ελλάδα.

  • Ενδυνάμωση της παρουσίας σε διεθνείς αγορές.

Για την επίτευξη των στόχων της η εταιρεία εστιάζει:

  • Στον τρόπο διοίκησης και το μηχανισμό λήψης και εφαρμογής αποφάσεων.

  • Στη στελέχωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

  • Στην απόκτηση τεχνολογικού εξοπλισμού και στην εφαρμογή νέων μεθόδων κατασκευής.

  • Στη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

 
 
     Site map  |  Νομικό Σημείωμα  |  Favorite  |  Εκτύπωση  |  Mail-It                                                                       | 

 

Powered by - ICN