Ιστορικό

Διασφάλιση Ποιότητας

Τομείς εξειδίκευσης

Εταιρική Διακυβέρνηση

Οργανόγραμμα

Στρατηγική

Συνεργαζόμενες Εταιρείες

Εγκαταστάσεις

 

 
 

 

 

 

  Εταιρικό προφίλ - Εταιρική Διακυβέρνηση

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται:

  • η εφαρμογή κατάλληλων και αποτελεσματικών μηχανισμών διοίκησης, παρακολούθησης και ελέγχου της δραστηριότητας της επιχείρησης,

  • ύπαρξη διαφάνειας, συνέπειας και λογοδοσίας όσον αφορά στις δραστηριότητες της εταιρείας και των συνεργατών της.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Ακολουθούν τα Βιογραφικά των μετόχων της εταιρείας.

 

 
 
     Site map  |  Νομικό Σημείωμα  |  Favorite  |  Εκτύπωση  |  Mail-It                                                                       | 

 

Powered by - ICN