Ιστορικό

Διασφάλιση Ποιότητας

Τομείς εξειδίκευσης

Εταιρική Διακυβέρνηση

Οργανόγραμμα

Στρατηγική

Συνεργαζόμενες Εταιρείες

Εγκαταστάσεις

 

 
 

 

 

 

  Εταιρικό προφίλ - Τομείς Εξειδίκευσης
 
 

 

Γεωτεχνικές και γεωλογικές μελέτες / έρευνες για τοίχους αντιστήριξης, τεχνικά έργα, οπλισμένα και άοπλα επιχώματα, τοίχους οπλισμένης γης, σήραγγες, βαθιά ορύγματα, υδραυλικά έργα, φράγματα, μεταλλευτικά έργα κλπ.

 

Μελέτες σηράγγων και υπογείων έργων για αυτοκινητοδρόμους, έργα μετρό και σιδηροδρομικά έργα, έργα υδραυλικά, μεταλλευτικά κλπ.

 

Μελέτες ορυγμάτων, επιχωμάτων, βαθιών αντιστηρίξεων και θεμελιώσεων, τοίχων αντιστήριξης για έργα αυτοκινητοδρόμων, σιδηροδρομικά έργα κλπ.

 

Μελέτες τεχνικών έργων και στατικές μελέτες (σήραγγες, οχετοί, άνω διαβάσεις, κάτω διαβάσεις, γέφυρες, τεχνικά κλπ.)

 

 

Μεταλλευτικές μελέτες. Μελέτες σκοπιμότητας και μεταλλευτικές μελέτες λατομείων και μεταλλείων, στοών προσπέλασης και εκμετάλλευσης, μεταλλευτικών φρεάτων και κεκλιμένων κλπ. Μελέτες εκμετάλλευσης, μελέτες μέτρων υποστήριξης, μελέτες εξόρυξης, βελτιστοποίηση σχεδιασμού μεταλλευτικών έργων, αναλύσεις μεταλλευτικών συστημάτων κλπ.
 

 

Περιβαλλοντικές μελέτες. Σχεδιασμός εγκαταστάσεων διαχείρισης και επεξεργασίας απορριμμάτων και αποβλήτων, μελέτες αποκατάστασης παλαιών λατομείων, ορυχείων και μεταλλείων, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

Επίβλεψη κατασκευής και υπηρεσίες μελετητή επί τόπου των έργων. Υπηρεσίες μηχανικού / μελετητή επί τόπου των έργων κατά τη φάση κατασκευής τους, επίβλεψη κατασκευής, υποβοήθηση εργοταξίων στην ορθή εφαρμογή των μελετών.

Εξειδικευμένες μελετητικές υπηρεσίες & υπηρεσίες διαχείρισης έργων.

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης – προϋπολογισμών, προσφορών κλπ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Site map  |  Νομικό Σημείωμα  |  Favorite  |  Εκτύπωση  |  Mail-It                                                                       | 

 

Powered by - ICN