Ιστορικό

Διασφάλιση Ποιότητας

Τομείς εξειδίκευσης

Εταιρική Διακυβέρνηση

Οργανόγραμμα

Στρατηγική

Συνεργαζόμενες Εταιρείες

Εγκαταστάσεις

 

 
 

 

 

 

  Εταιρικό προφίλ - Ιστορικό

Η ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ (ΟΚ) είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται δυναμικά στα πεδία σύνθετων έργων υποδομής και έργων πολιτικού μηχανικού που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και τεχνογνωσία, τόσο δημοσίων όσο και ιδιωτικών, σε μελετητικό και συμβουλευτικό επίπεδο. Η ΟΚ έχει πολύχρονη και ενεργή συμμετοχή σε μεγάλα έργα υποδομής στους τομείς των σηράγγων και υπογείων έργων (αυτοκινητοδρόμων, σιδηροδρομικών, μετρό, υδραυλικών, μεταλλευτικών κλπ.), της τεχνικής γεωλογίας, των γεωτεχνικών, υδραυλικών, στατικών μελετών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει προσφέρει εκτεταμένες υπηρεσίες σε Αναθέτουσες Αρχές και κατασκευαστικές εταιρείες, είτε αυτές αφορούν σε εκπόνηση μελετών και ερευνών, είτε σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και σε υποστήριξη κατά την κατασκευή και διαχείριση ή και λειτουργία των έργων. Η ΟΚ διευθύνεται πλήρως και αποκλειστικά από τους μετόχους της και  είναι εντελώς ανεξάρτητη από οποιοδήποτε κατασκευαστικό, εργοληπτικό, βιομηχανικό ή μεταλλευτικό ενδιαφέρον, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το μελετητικό της προϊόν να  χαρακτηρίζεται από αδιαμφισβήτητη αντικειμενικότητα και αμεροληψία.  

Η  ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ έχει συμμετάσχει σε πολλά μεγάλα και διεθνή έργα υποδομής σε πολλές χώρες όπως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, την Αλβανία, την Ινδία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία, FYROM, το Μαυροβούνιο, τη Ρωσία, την Κύπρο, τη Βενεζουέλα. Επίσης η ΟΚ έχει συμμετάσχει σε όλα τα μεγάλα έργα παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα και έχει συνεργαστεί στενά με μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρείες, που χαίρουν διεθνούς καταξίωσης.

 Η ΟΚ ενώ είναι κυρίως εξειδικευμένη στον κλάδο των γεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών/ερευνών, των υδραυλικών και των στατικών μελετών, έργων υποδομής και αυτοκινητοδρόμων. Η πολύχρονη εμπειρία της έχει συντελέσει στο να αποκτήσει ιδιαίτερη και σημαντική εξειδίκευση και τεχνογνωσία, στην υλοποίηση άρτιων λύσεων από τεχνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής άποψης κάθε έργου. Η ΟΚ από το 1996 έχει αναλάβει και έχει ολοκληρώσει μια επιτυχία περισσότερες από 200 συμβάσεις σε περισσότερες από 12 χώρες.

 Η εκτεταμένη εμπειρία, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα παρακολούθησης και χρησιμοποίησης των πλέον σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών για την εκπόνηση των μελετών και την παροχή των υπηρεσιών έχει οδηγήσει σε διεθνή καταξίωση και αναγνωρισιμότητα την ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ.

Γεωτεχνικές και γεωλογικές μελέτες / έρευνες για τοίχους αντιστήριξης, τεχνικά έργα, οπλισμένα και άοπλα επιχώματα, τοίχους οπλισμένης γης, σήραγγες, βαθιά ορύγματα, υδραυλικά έργα, φράγματα, μεταλλευτικά έργα κλπ.

Μελέτες σηράγγων και υπογείων έργων για αυτοκινητοδρόμους, έργα μετρό και σιδηροδρομικά έργα, έργα υδραυλικά, μεταλλευτικά κλπ.

Μελέτες ορυγμάτων, επιχωμάτων, βαθιών αντιστηρίξεων και θεμελιώσεων, τοίχων αντιστήριξης για έργα αυτοκινητοδρόμων, σιδηροδρομικά έργα κλπ.

Μελέτες τεχνικών έργων και στατικές μελέτες (σήραγγες, οχετοί, άνω διαβάσεις, κάτω διαβάσεις, γέφυρες, τεχνικά κλπ.).

Μεταλλευτικές μελέτες. Μελέτες σκοπιμότητας και μεταλλευτικές μελέτες λατομείων και μεταλλείων, στοών προσπέλασης και εκμετάλλευσης, μεταλλευτικών φρεάτων και κεκλιμένων κλπ. Μελέτες εκμετάλλευσης, μελέτες μέτρων υποστήριξης, μελέτες εξόρυξης, βελτιστοποίηση σχεδιασμού μεταλλευτικών έργων, αναλύσεις μεταλλευτικών συστημάτων κλπ.

Περιβαλλοντικές μελέτες. Σχεδιασμός εγκαταστάσεων διαχείρισης και επεξεργασίας απορριμμάτων και αποβλήτων, μελέτες αποκατάστασης παλαιών λατομείων, ορυχείων και μεταλλείων, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Επίβλεψη κατασκευής και υπηρεσίες μελετητή επί τόπου των έργων. Υπηρεσίες μηχανικού / μελετητή επί τόπου των έργων κατά τη φάση κατασκευής τους, επίβλεψη κατασκευής, υποβοήθηση εργοταξίων στην ορθή εφαρμογή των μελετών.

Εξειδικευμένες μελετητικές υπηρεσίες & υπηρεσίες διαχείρισης έργων.

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης – προϋπολογισμών, προσφορών κλπ.

Η ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ συνεργάζεται με έμπειρους μηχανικούς διακριτών ειδικοτήτων και δυνατοτήτων (επιστημονικών, γλωσσολογικών κλπ.) οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έχουν μεταπτυχιακά διπλώματα σε επιμέρους αντικείμενα εξειδίκευσης και διαθέτουν πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση μελετών και στην παροχή υπηρεσιών σε σημαντικά έργα υποδομής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το επιστημονικό προσωπικό της ΟΚ είναι άμεσα διαθέσιμο για εκπόνηση ποιοτικών μελετών και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών του πλήρους φάσματος έργων μηχανικού.

Η ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ με ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση ποιότητας διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, πιστοποιημένο από τηv TUV HELLAS (TUV NORD GROUP), το οποίο εφαρμόζει σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει.

Η ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ διατηρεί επί σειρά ετών στενή συνεργασία με καταξιωμένες μελετητικές εταιρείες στο εξωτερικό (π.χ. Γερμανία, Ινδία) στον τομέα κατασκευής έργων πολιτικού μηχανικού, στον τομέα των μεταλλικών και βιομηχανικών κατασκευών, στον τομέα των υδραυλικών έργων και στον τομέα διαχείρισης έργων.

Συνεργαζόμενες εταιρείες είναι οι κάτωθι:

·     EDR GmbH, CODEMA GmbH, Ingenieurbüro WINKLER UND PARTNER GmbH, EDR   Software GmbH, Γερμανία.

INDUS CONSULTRANS Pvt. Ltd, Ινδία.

 

 

 

 

 
     Site map  |  Νομικό Σημείωμα  |  Favorite  |  Εκτύπωση  |  Mail-It                                                                       | 

 

Powered by - ICN